Działalność Nadobrzańskiego Klubu Płetwonurków OBRA w Skwierzynie w skrócie:


  Nasze stowarzyszenie zostało założone w dniu 16.11.2000r przez komitet założycielski w
składzie:


– Łyskawski Roman
– Marcinkowski Marcin
– Kozioł Marcin
– Dynowski Mieczysław
– Riedel Marcin
– Borowiak Jacek
– Mejza Robert
– Mejza Adam
– Lis Rafał
– Kloc Maciej
– Wąsowicz Lucjan
– Kubacki Marian
– Kukla Arkadiusz
– Gwizdała Waldemar
– Kieżuń Waldemar

 


Na dzień dzisiejszy w skład zarządu wchodzą:


Prezes – Lucjan Wąsowicz
Wiceprezes/skarbnik – Krzysztof Mróz
Sekretarz – Grzegorz Kuncik


Statutowym celem naszej działalności jest min. :
a) propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym organizowanie
turystyki i form aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży
i osób dorosłych,
b) popularyzowanie, organizowanie imprez, oraz stwarzanie warunków do
uprawiania nurkowania, sportów wodnych, ratownictwa, sportów militarnoobronnych,
oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów wyczynowych i
sportów kwalifikowanych, wchodzących w zakres zainteresowania
stowarzyszenia,
c) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska,
d) szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
f) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
g) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
h) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
i) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
j) przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi,
k) działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
l) działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka,
m)prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowo-wychowawczej,
n) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej
oraz samorządowej,
o) promocja i organizowanie wolontariatu.


Klub NKP OBRA był wielokrotnie organizatorem szkoleń na podstawowy stopień
płetwonurka oraz dodatkowe specjalizacje.

 


Należymy również do sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Skwierzyna


Uczestniczyliśmy w niezliczonych imprezach nurkowych, spływach, szkoleniach.

 


Kilkukrotnie nasza grupa była zdobywcą pierwszego miejsca w zawodach
oczyszczania rzeki Brda w Bydgoszczy oraz Międzyrzeczu.


Jesteśmy również organizatorem corocznego oczyszczania rzeki OBRA w
Skwierzynie oraz Międzyrzeczu. Przez te wszystkie lata wydobyliśmy przynajmniej
kilkanaście ton śmieci z dna rzeki.


Od 2005r co roku jesteśmy inicjatorem Ogólnopolskiego Spływu Płetwonurków
Rzeką Obra o tytuł OBERSTRONGA. Z roku na rok impreza przyciąga coraz większą
liczbę uczestników. W 2016r ich liczba wynosiła ponad 50 osób z całego kraju jak i
kilku z Niemiec czy Anglii.